Refund policy

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА НА СТОКИ

 

Чл.11.   (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2)   За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “MOSSAIKA” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето приело доставката и дата на доставката.

(3)  “MOSSAIKA” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4)   За упражняване правото на отказ “MOSSAIKA”предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи “MOSSAIKA” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5)   Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на “MOSSAIKA” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6)   При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7)   “MOSSAIKA”има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8)   В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми “MOSSAIKA”за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9)   Когато във връзка с изпълнението по договора “MOSSAIKA”е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, “MOSSAIKA” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

Чл.12.   (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 

Чл.13.   “MOSSAIKA” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

 

 

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 

Чл.14.   Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

Чл.15.   Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 3 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освенакоседокаже, челипсатанасъответствиеседължинаестествотонастоката или на характера на несъответствието.

 

Чл.16.   Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

  1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

Чл.17.   (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

 

Чл.18.   (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2)   Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “MOSSAIKA” представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3)   При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4)   При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл.19. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след използване от страна на Потребителя.

 

Чл.20. (1) “MOSSAIKA”поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2)  Когато “MOSSAIKA” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Чл.21. (1) “MOSSAIKA”при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 

Чл.22. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право да предяви желание за една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2)   Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3)   Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4)   Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл.25.   “MOSSAIKA”има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл.26.   Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “MOSSAIKA”или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл.27.   Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл.28.   Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПОРОВЕ

 

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr– единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак.

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До

 

„Гроу Ийзи Адс“ ЕООД, с ЕИК: 205775331,

със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Пиротска“ № 9, ет. 4, e-mail: hello@mossaika.com

телефон: +359 88 833 5550,

представлявано от управителя си Кристиан Ивов Миленов.

 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Поръчано на/получено на –

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Име на потребителя/ите –

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Адрес на потребителя/ите –

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя/ите: …………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

 

Дата: ……………………………………………